List of active policies

Name Type User consent
Przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna Site policy All users

Summary

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej.

Full policy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarniczej w Częstochowie, (42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64, tel. 343785330, fax.: 343785332, e-mail: cspspcz@cspsp.pl);
 • W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64, tel. 343785300, fax.: 343785332, e-mail: iod@cspsp.pl);
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu szkolenia jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie w celach informacyjnych i promocyjnych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mojego wizerunku np.: na stronie internetowej www.cspsp.pl, biuletynach oraz publikacjach tworzonych w CS PSP;
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przepisów:
 • ustawy o Państwowej Straży pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz.U. z 2018 poz. 730 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.);
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:

przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w PSP;

 • Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani / Pan zobowiązana/-y do ich podania;
 • Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.