Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów PSP w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2023/2024

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zasadami Naboru do Służby Kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej
na Kształcenie Dzienne w Zawodzie Technik Pożarnictwa w Roku Szkolnym 2023/2024,

tegoroczni maturzyści zobowiązani są
do dostarczenia do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii
świadectw dojrzałości bądź aneksów

do dnia 11 lipca 2023 r. do godz. 15:00 (nie liczy się data stempla pocztowego).

 

KORESPONDENCJA W PROCESIE REKRUTACJI POMIĘDZY CENTRALNĄ SZKOŁĄ,
A KANDYDATAMI PROWADZONA BĘDZIE DROGĄ LISTOWNĄ.

PROSIMY RÓWNIEŻ O STAŁE ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY (cspsp.pl) ZAKŁADKA REKRUTACJA.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 udziela:

 1. mł. bryg. Dawid Kręciwilk tel. (34) 34-77-321

 2. mł. kpt. Maciej Szadkowski tel. (34) 34-77-321

 3. Pani Danuta Sioma tel. (34) 34-77-551

 4. Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. (34) 34-77-552

Informujemy, że w procesie naboru do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji opisane w dokumencie zamieszczonym poniżej:

Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2023-2024. [PDF]

 

 1. Do 15 maja 2023 roku należy złożyć następujące dokumenty:

  - podanie
  - ankieta
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  - dowód wpłaty

 2. W dniu stawienia się na test sprawności fizycznej do CS PSP wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania (wydane nie wcześniej niż 16 czerwca 2023).
 3. Osoba, ubiegająca się o przyjęcie do szkoły, składa świadectwo dojrzałości bądź świadectwo dojrzałości z aneksem lub ich notarialnie potwierdzone kopie (świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz z jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia). W przypadku przystępowania do egzaminu dojrzałości w 2023 roku kandydat składa świadectwo dojrzałości bądź aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzone kopie po uzyskaniu ich z właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jednak najpóźniej w dniu 11 lipca 2023 roku do godziny 15.00 do siedziby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

 

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2021, poz.1940), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001940/U/D20211940Lj.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2021, poz. 1772);

Treść aktu:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001772/O/D20211772.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703

 

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji:

 

PARKING DLA KANDYDATÓW NA DSA 2023/2024 - MAPA DOJAZDOWA

 

Additional information