Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie uzupełniające SUSJOP

Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

Celem szkolenia uzupełniającego jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka, na stanowiskach prac przewidzianych dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej oraz na stanowiskach równorzędnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Przygotowanie zawodowe uzyskane w wyniku realizacji procesu kształcenia uprawnia do podejmowania pracy zawodowej w:

  • jednostkach organizacyjnych PSP, w tym przede wszystkim w jednostkach ratowniczo-gaśniczych,
  • innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej i związku ochotniczych straży pożarnych.

Warunki przyjęcia na kurs:

Kandydat na szkolenie uzupełniające musi przedłożyć następujące dokumenty:

  • skierowanie na szkolenie przez właściwego przełożonego wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do programu nauczania
  • oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem:
  • świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia podstawowego i uzyskanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażaka oraz uprawniającego do zajmowania stanowisk służbowych przewidzianych dla szeregowych PSP, lub
  • świadectwa stwierdzającego posiadania kwalifikacji szeregowych w PSP, lub świadectwa równorzędnego,
  • zaświadczenie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia uzupełniającego potwierdzającego okresowe badania lekarskie lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu uzupełniającym w systemie skoszarowanym,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ważnego na czas trwania szkolenia uzupełniającego,
  • aktualne na czas trwania szkolenia uzupełniającego zaświadczenie z kursu pierwszej pomocy medycznej dla ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego bądź zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu recertyfikacyjnego.

Regulamin hotelowy.

Additional information