Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nabór na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019
(nabór do służby kandydackiej)

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

związana ze zmianą terminu rozpoczęcia roku szkolnego z dnia 01.09.2018 r. na dzień 03.09.2018 r.

 

Otrzymanie pozytywnego orzeczenia komisji lekarskiej jest warunkiem przyjęcia do szkoły. Ostateczny termin zakończenia naboru i dostarczenia orzeczenia komisji lekarskiej wyznacza się na 31 sierpnia 2018 roku.

Niedostarczenie orzeczenia do dnia 31 sierpnia 2018 r. skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

UWAGA! W przypadku otrzymania pozytywnego orzeczenia lekarskiego, prosimy o zgłoszenie się do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w dniu 03 września 2018 r. do godz. 7:00 i przywiezienie ze sobą:

 • orzeczenia Komisji Lekarskiej (oryginał),
 • karty szczepień,
 • dowodu osobistego,
 • książeczki wojskowej,
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej (maturalnego),
 • przyborów toaletowych,
 • bielizny osobistej,
 • przyborów piśmiennych (zeszyty, długopisy),
 • obuwia sportowego,
 • klapków kąpielowych,
 • spodenek koloru czarnego lub granatowego,
 • spodenek kąpielowych,
 • czepka kąpielowego,
 • podkoszulki bawełnianej białej z krótkim rękawem (bez nadruku) – 3 szt.,
 • podkoszulki bawełnianej czarnej z krótkim rękawem (bez nadruku) – 3 szt.,
 • skarpetek białych bawełnianych – 3 pary,
 • skarpetek czarnych bawełnianych – 3 pary,
 • środków finansowych w kwocie ok. 50 PLN na pokrycie kosztów ubezpieczenia NW.

Mężczyzna powinien posiadać krótko ostrzyżone włosy, a kobieta włosy możliwe do schludnego upięcia i bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach i ćwiczeniach praktycznych.

Nie należy zabierać ze sobą przedmiotów wartościowych (np. tablet , laptop itp.) W warunkach koszarowych brak jest możliwości zabezpieczenia tego typów przedmiotów i wyposażenia. Za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie CS PSP nie ponosi odpowiedzialności.

Uwaga! Wymagane jest posiadanie przez kandydata własnego rachunku bankowego.

W razie pytań proszę kontaktować się z numerem 034/378-53-00 wew. 320, 322, dziekanat wew. 551.

 

 

 

WYNIKI UZYSKANE W PROCESIE NABORU DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej - układ rankingowy

 

Wyniki procesu naboru - lista kandydatów w układzie alfabetycznym

 


 

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Warunkiem przystąpienia do każdej próby testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest test sprawności fizycznej oraz sprawdzian braku lęku wysokości i sprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.

Każda z osób przystępujących do testu sprawności fizycznej otrzymuje swój indywidualny numer startowy, wykorzystywany podczas całego procesu naboru.

Test sprawności fizycznej

Termin: 9-14 lipca 2018 r.

Harmonogram:

 • 09.07.2018 r. – numery startowe od 1 do 237
 • 10.07.2018 r. – numery startowe od 238 do 482

Wejście kandydatów na teren Centralnej Szkoły PSP do próby testu sprawności fizycznej w poszczególnych dniach następuje od godz. 7.00 od ul. Sabinowskiej (brama wjazdowa ze szlabanem).

Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej nastąpi weryfikacja dokumentów kandydatów w wyznaczonych salach budynku dydaktycznego Centralnej Szkoły PSP (zgodnie z zamieszczoną listą na drzwiach).

Po zebraniu zaświadczeń lekarskich oraz złożeniu świadectw dojrzałości przez zdających maturę w bieżącym roku kandydatom zostaną wydane numery startowe.

Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Lista osób zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości w postaci listy numerów startowych umieszczona zostanie na stronie internetowej www.cspsp.pl w dniu 14 lipca 2018 r. o godzinie 9.00.

 

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości

Termin: 16 lipca 2018 r.

Udział: kandydaci z listy rankingowej z pozycji od 1 do 150.

Zbiórka kandydatów o godzinie 8.00 w budynku pływalni ul. Łukasińskiego 50/68 w Częstochowie.

Rozpoczęcie sprawdzianu – godzina 9.00.

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe.

Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas przebywania w wodzie, jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy.

 

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).

 


 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703), informujemy, że zasady rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019, będą znacząco różnić się od zasad rekrutacji obowiązujących w latach poprzednich. Do najważniejszych zmian zalicza się m.in.:

1. Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;

2. Zniesienie egzaminu teoretycznego podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa;

3. Wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości;

4. Wprowadzenie wymogu przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

a) matematyka;

b) język obcy (wybrany);

c) fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).

5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

 

Zmiany, o których mowa powyżej mają zastosowanie do przyjęć do służby kandydackiej rozpoczynających się od roku 2018

 

Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji
do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2018/2019

 

1. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638 ze zm.), kandydaci składają wymagane podanie wraz z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne bezpośrednio do wybranej przez siebie szkoły, do dnia 15 maja 2018 r. O przyjęciu podania przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Osoba, która ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz uzyskanego świadectwa dojrzałości i jeśli nie przekroczyła 25 roku życia. Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 25 rok życia.

2. Osoba aplikująca do szkoły, składa świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię. Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Pozostali kandydaci składają świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię wraz z podaniem.

Od kandydata wymaga się, aby w ramach rekrutacji przedstawił świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

3. Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100,00 zł od osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły. Kandydaci wnoszą ją na konto danej szkoły. Opłata nie będzie zwracana.

4. Terminarz przeprowadzenia naboru:

 • test sprawności fizycznej - w dniach od 9 do 14 lipca 2018 r.
 • ogłoszenie wyników - lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej i przystępujących do sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania - 14 lipca 2018 r.
 • sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobii) – 16 lipca 2018 r.

5. Proces naboru do służby kandydackiej składa się z: postępowania rekrutacyjnego, testu sprawności fizycznej oraz dodatkowo sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych przez strażaka w służbie kandydackiej. Proces ten we wszystkich szkołach przeprowadzany jest w tych samych dniach o wyznaczonej godzinie.

6. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.

7. Próby sprawnościowe składają się z prób:

a) bieg po kopercie,

b) podciąganie na drążku.

8. Próba wydolnościowa to wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

9. Przebieg testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 1, opisujący wykonanie prób sprawnościowych i próby wydolnościowej.

10. Kryteria oceny prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej określa załącznik nr 2.

11. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest uzyskanie minimum 55 punktów przez mężczyzn oraz minimum 45 punktów przez kobiety, liczonych jako średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby, zgodnie z załącznikiem nr 2.

12. Nie przystąpienie do którejkolwiek z prób lub nieuzyskanie wymaganego minimum w poszczególnych próbach (określonego w załączniku nr 2), oznacza brak zaliczenia testu sprawności fizycznej i wyklucza kandydata z dalszej rekrutacji.

13. W próbie sprawnościowej podciąganie na drążku dopuszczone jest używanie rękawic.

14. Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje jedno podejście w każdej próbie.

15. Kierownik próby sprawnościowej oraz wydolnościowej przerywa daną próbę i unieważnia jej wynik w odniesieniu do osoby, która nie przestrzega ustalonych zasad lub zakłóca przebieg testu innym zdającym. Informacje na ten temat powinny znaleźć się w protokole z testu sprawności fizycznej.

16. W przypadku wystąpienia przeszkód wykonania podejścia do próby istnieje możliwość odwołania do przewodniczącego komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej. Odwołanie może złożyć osoba przystępująca do próby przed upływem 30 minut od ogłoszenia wyników próby danej grupy.

17. Odwołanie rozpatruje zespół w składzie: przewodniczący komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, kierownik próby oraz sędzia. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia odwołania, dopuszcza się drugie podejście do próby.

18. Każda z osób przystępujących do rekrutacji (kandydat) otrzymuje swój indywidualny numer startowy, obowiązujący podczas trwania testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania.

19. Przebieg testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.

20. Przebieg próby wydolnościowej będzie rejestrowany przy użyciu co najmniej dwóch kamer, tak aby można było prześledzić przebieg całej próby.

21. Warunkiem przystąpienia do każdego etapu testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

22. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej nie może być wystawione wcześniej niż dnia 16 czerwca 2018 roku. Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

23. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, po zakończeniu testu przygotuje protokół z jego przebiegu, zawierający wyniki uzyskane przez kandydatów w trakcie prób i przekaże go komisji rekrutacyjnej.

24. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne składające się z: weryfikacji podań, wymaganych dokumentów i ustalenia punktów rekrutacyjnych. Zasady ustalania punktów rekrutacyjnych określa załącznik nr 3. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 23, protokół zawierający listę rankingową kandydatów.

25. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy punktów uzyskanych podczas testu sprawności fizycznej oraz sumy punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

26. W przypadku, gdy dwóch i więcej kandydatów osiągnie taką samą sumę punktów, o miejscu na liście rankingowej oraz liście osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej decyduje kolejno: wyższa liczba punktów uzyskanych z punktów rekrutacyjnych, następnie punktów z próby wydolnościowej (Beep test), a następnie czas uzyskany w próbie sprawnościowej bieg po kopercie.

27. Komendant Szkoły kieruje pierwszych 150 kandydatów z listy rankingowej na sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.

28. Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości przeprowadza komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

29. Zaliczenie sprawdzianu z pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m, dowolnym stylem w czasie do 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu pływackiego, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

30. Start wykonuje się na sygnał startera w basenie pływackim, z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się na basenie pływackim o długości 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.

31. Zatrzymywanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanie na dnie basenu pływackiego, chwytanie za linę dzielącą tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie, nie dotknięcie ściany przy nawrocie lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie 60 sekund i powyżej powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

32. Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

33. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

34. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej po zakończeniu sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości sporządza protokół zawierający uzyskane wyniki i przekazuje go komisji rekrutacyjnej.

35. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, protokół zawierający listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.

36. Lista wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej obejmuje pierwszych 100 osób z listy rankingowej, które uzyskały zaliczenie sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości. Osoby te kierowane są przez Komendanta Szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku wydania przez komisję lekarską podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji negatywnego orzeczenia dotyczącego osoby wstępnie zakwalifikowanej do służby kandydackiej, na badania psychofizyczne kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

37. W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, związanej z przeprowadzeniem naboru dopuszcza się zmianę jego terminu. Ostateczną decyzję podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.

38. Rozkaz Komendanta Szkoły o przyjęciu do służby kandydackiej, wydany 31 sierpnia 2018 r., zamyka proces naboru na kształcenie dzienne w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

 

Załącznik nr 1

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdej z prób. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, następnie do próby wydolnościowej.

Kandydat uzyskuje prawo podejścia do kolejnej próby, jeżeli w poprzedniej uzyskał co najmniej wynik minimalny na poziomie określonym w załączniku nr 2.

I. Próby sprawnościowe:

Podciąganie na drążku

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych. Na komendę „start”, podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Bieg po kopercie

Próba przeprowadzana jest na prostokącie o wymiarach 5 x 3 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20 x 20 cm i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia próby: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie.

Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nie ustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

Podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby. Kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany. W przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany.

II. Próba wydolnościowa:

Wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test)

Wielostopniowy test wydolnościowy polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 numer 20 m odcinka.

Liczba odcinków

1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka *)

(s)

Poziom

Przebiegnięty dystans (m)

1

20

40

60

80

100

120

140

         

9,0

2

160

180

200

220

240

260

280

300

       

8,0

3

320

340

360

380

400

420

440

460

       

7,5

4

480

500

520

540

560

580

600

620

640

     

7,2

5

660

680

700

720

740

760

780

800

820

     

6,8

6

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

   

6,5

7

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

   

6,2

8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

 

6,0

9

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

 

5,7

10

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

 

5,5

11

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

5,3

12

2140

2160

2180

2200

2220

             

5,1

 

*) – czas pokonania odcinka (s) opracowany na podstawie opisu „wielostopniowego testu wahadłowego 20 m” – materiały dydaktyczne 2010-16, Zakładu Lekkiej Atletyki, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według poniższej tabeli.

Próbę uznaje się za zaliczoną po osiągnięciu wyniku minimalnego na poziomie:

a) mężczyźni

 • bieg po kopercie: mniejszym lub równym 24,50 sekundy,
 • podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,
 • Beep test: 8-10

b) kobiety

 • bieg po kopercie: mniejszym lub równym 25,00 sekund,
 • podciąganie na drążku: 7 podciągnięć,
 • Beep test: 8-5

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

 • podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;
 • bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;
 • Beep test: 9-10 (poziom - liczba odcinków), tj. 46 punktów

Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów

TABELA PUNKTOWA

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

 

LICZBA PUNKTÓW

Podciąganie na drążku
(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom - liczba odcinków)

75

26

22,00

12 - 5

74

25

22,05

12 - 4

73

24

22,10

12 - 3

72

23

22,15

12 - 2

71

22

22,20

12 - 1

70

21

22,25

11 - 12

69

20

22,30

11 - 11

68

19

22,35

11 - 10

18

22,40

11 - 9

66

17

22,45

11 - 8

65

16

22,50

11 - 7

64

 

22,55

11 - 6

63

15

22,60

11 - 5

62

 

22,65

11 - 4

61

14

22,70

11 - 3

60

 

22,75

11 - 2

59

 

22,80

11 - 1

58

13

22,85

10 - 11

57

 

22,90

10 - 10

56

 

22,95

10 - 9

55

12

23,00

10 - 8

54

 

23,05

10 - 7

53

 

23,10

10 - 6

52

 

23,15

10 - 5

51

 

23,20

10 - 4

50

11

23,25

10 - 3

49

 

23,30

10 - 2

48

 

23,35

10 - 1

47

 

23,40

9 - 11

46

 

23,45

9 - 10

45

10

23,50

9 - 9

44

 

23,60

9 - 8

43

 

23,70

9 - 7

42

 

23,80

9 - 6

41

 

23,90

9 - 5

40

9

24,00

9 - 4

39

 

24,10

9 - 3

38

 

24,20

9 - 2

37

 

24,30

9 - 1

36

 

24,40

8 - 11

35

8

24,50

8 - 10

34

 

24,60

8 - 9

33

 

24,70

8 - 8

32

 

24,80

8 - 7

31

 

24,90

8 - 6

30

7

25,00

8 - 5

 

Załącznik nr 3

ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt 1 przelicza się przyjmując większą z dwóch liczb:

0,7 × P lub 1 × R, gdzie:

- P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

- R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D, gdzie:

- W oznacza wynik końcowy kandydata,

- M oznacza wynik z matematyki,

- J oznacza wynik z języka obcego,

- D oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego: fizyka, chemia, informatyka, biologia.


Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji:

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) w godzinach pracy szkoły udziela :

Pani Anna Paluch tel. 34 347 75 51

Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. 34 347 75 52

mł. bryg. Zbigniew Purgal tel. 34 347 73 22

mł. bryg. Jacek Gawroński tel. 34 347 73 22

Additional information