Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

REKRUTACJA na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021 (nabór do służby kandydackiej)

 

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych
do służby kandydackiej w Centralnej Szkole PSP
w Częstochowie na rok szkolny 2020/2021

 

 

W związku z opublikowaniem w dniu 17.08.2020 r. przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych na Stacjonarne Studia Pierwszego Stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na rok akademicki 2020/2021 Centralna Szkoła (CS) PSP w Częstochowie prosi kandydatów, którzy podjęli ostateczną decyzję o nauce w SGSP w Warszawie, a przystąpili do procesu naboru w CS PSP o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie skanu dokumentu związanego z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Wzór dokumentu rezygnacja z rekrutacji

Państwa deklaracja będzie miała wpływ na dalszy proces rekrutacji w CS PSP i ogłoszenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej na Dziennym Studium Aspirantów w roku szkolnym 2020/2021.

 

Poniżej publikujemy listę numerów startowych kandydatów skierowanych na badania do Komisji Lekarskiej MSWiA w Katowicach

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
do sprawdzianu z pływania i braku leku wysokości

 


Wyniki egzaminu sprawnościowego wg numerów startowych
w dniach od 06 do 09 lipca 2020 r.

 

Lista kandydatów skierowanych na badania do Komisji Lekarskiej MSWiA

 

Wyniki egzaminu sprawnościowego oraz sprawdzianu z pływania i braku leku wysokości wg numerów startowych 

 

 


 

 

 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/21 informuje się, że na dzień
07 maja 2020 roku aktualne, za wyjątkiem terminu składania świadectwa dojrzałości bądź świadectwa dojrzałości z aneksem
lub ich notarialnie potwierdzonej kopii, pozostają zapisy dokumentu "Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia
rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2020/2021".

Nowy termin składania świadectwa dojrzałości bądź jego notarialnie potwierdzonej kopii zostanie podany
do wiadomości w późniejszym terminie.

Tym samym osoby, które w bieżącym roku szkolnym przystąpią do egzaminu dojrzałości, będą brały udział w testach
sprawności fizycznej, sprawdzianie z umiejętności pływania i braku lęku wysokości, bez obowiązku wcześniejszego przedłożenia
ww. dokumentów.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji oraz wydawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia i
ministra edukacji narodowej zalecania, zarówno zakres, jak i sposób przeprowadzania rekrutacji może ulec zmianie.
W związku z tym, należy na bieżąco śledzić informacje publikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce "Rekrutacja".

 

KOMUNIKAT

 

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 /w godzinach pracy szkoły/) udziela:

 1. asp. Maciej Szadkowski tel. (34) 34-77-321
 2. Pani Anna Paluch tel. (34) 34-77-551
 3. Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. (34) 34-77-552

Zaktualizowany proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2020/2021. [PDF]

Informujemy, że w procesie naboru do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji, do których zalicza się m.in.:

 1. Limit wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa do 25 roku życia;
 2. Brak egzaminu teoretycznego;
 3. Obowiązek posiadania świadectwa dojrzałości;
 4. Obowiązek przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
  a) matematyka;
  b) język obcy (wybrany);
  c) jeden z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.
 5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Ważne informacje dotyczące naboru

 1. Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 15 maja 2020 r.;
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 3. Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
  a) weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
  b) ustalenie punktów rekrutacyjnych;
  c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania;
  d) sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
 4. Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania.

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz.1313), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001313/U/D20181313Lj.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 672);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000672

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703


Szczegółowe informacje nt. organizacji i przebiegu postępowania rekrutacyjnego (terminy: wydania zaświadczenia lekarskiego, przeprowadzenia postępowania, testów sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania, ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych, a także wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne, itp.) na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021, zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie do 16 marca 2020 r.

 

PARKING DLA KANDYDATÓW NA DSA 2020/2021 - MAPA DOJAZDOWA

 

Additional information