Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów PSP w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021

UWAGA!

Kandydaci, którzy nie dostarczyli świadectwa maturalnego, powinni tego dokonać bezwzględnie do dnia 14.08.2020 r. do godziny 15:00
bezpośrednio do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

 


 

Kandydaci, którzy po teście sprawności fizycznej zostali zakwalifikowani do sprawdzianu z pływania powinni stawić się na pływalni w miejscowości Herby, ul. Katowicka 6, 42-284 Herby, w dniu 13 lipca o godzinie 7.30.

 


 


Osoby, które zadeklarowały skorzystanie z transportu z CS PSP na pływalnię powinny stawić się w dniu 13.07.2020 o godzinie 6.40 przy bramie głównej CS PSP (od strony szlabanu) ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa.

Na sprawdzian z pływania kandydat powinien posiadać:

 • dowód tożsamości ze zdjęciem,
 • numer startowy,
 • strój do pływania,
 • klapki na pływalnię,
 • ręcznik.

Przypominamy kandydatom o przestrzeganiu reżimu epidemiologicznego na pływalni oraz na terenie CSPSP tj. zachowania odległości między osobami min. 2 m, zakrywaniu nosa i ust maseczkami oraz dezynfekcji rąk.

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu z pływania kandydaci udają się do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na sprawdzian braku lęku wysokości, który rozpocznie się o godzinie 10.00.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania i braku leku wysokości w dniu 13 lipca 2020 r.

 

Wyniki egzaminu sprawnościowego wg numerów startowych w dniach od 06 do 09 lipca 2020 r.

 


 

 

 

 

UWAGA!

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/21 informuje się, że na dzień 07 maja 2020 roku aktualne, za wyjątkiem terminu składania świadectwa dojrzałości bądź świadectwa dojrzałości z aneksem lub ich notarialnie potwierdzonej kopii, pozostają zapisy dokumentu "Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2020/2021".

Nowy termin składania świadectwa dojrzałości bądź jego notarialnie potwierdzonej kopii zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie. Tym samym osoby, które w bieżącym roku szkolnym przystąpią do egzaminu dojrzałości, będą brały udział w testach sprawności fizycznej, sprawdzianie z umiejętności pływania i braku lęku wysokości, bez obowiązku wcześniejszego przedłożenia ww. dokumentów.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji oraz wydawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra edukacji narodowej zalecania, zarówno zakres, jak i sposób przeprowadzania rekrutacji może ulec zmianie.

W związku z tym, należy na bieżąco śledzić informacje publikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce "Rekrutacja".

 

KOMUNIKAT

 

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania, dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021 można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań. W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 /w godzinach pracy szkoły/) udziela:

 1. asp. Maciej Szadkowski tel. (34) 34-77-321
 2. Pani Anna Paluch tel. (34) 34-77-551
 3. Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. (34) 34-77-552

Zaktualizowany proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2020/2021. [PDF]

Informujemy, że w procesie naboru do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji, do których zalicza się m.in.:

 1. Limit wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa do 25 roku życia;
 2. Brak egzaminu teoretycznego;
 3. Obowiązek posiadania świadectwa dojrzałości;
 4. Obowiązek przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
  a) matematyka;
  b) język obcy (wybrany);
  c) jeden z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.
 5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Ważne informacje dotyczące naboru

 1. Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 15 maja 2020 r.;
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 3. Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
  a) weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
  b) ustalenie punktów rekrutacyjnych;
  c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania;
  d) sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
 4. Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania.

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz.1313), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001313/U/D20181313Lj.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 672);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000672

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703


Szczegółowe informacje nt. organizacji i przebiegu postępowania rekrutacyjnego (terminy: wydania zaświadczenia lekarskiego, przeprowadzenia postępowania, testów sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania, ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych, a także wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne, itp.) na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021, zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie do 16 marca 2020 r.

 

PARKING DLA KANDYDATÓW NA DSA 2020/2021 - MAPA DOJAZDOWA

 

Additional information