Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nabór na rok szkolny 2018/2019

 REKRUTACJA
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019

(nabór do służby kandydackiej)

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia21 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703), informujemy, że zasady rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019, będą znacząco różnić się od zasad rekrutacji obowiązujących w latach poprzednich. Do najważniejszych zmian zalicza się m.in.:

1. Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;

2. Zniesienie egzaminu teoretycznego podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa;

3. Wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości;

4. Wprowadzenie wymogu przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałościz przedmiotów:

a) matematyka;

b) język obcy (wybrany);

c) fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).

5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Zmiany, o których mowa powyżej mają zastosowanie do przyjęć do służby kandydackiej rozpoczynających się od roku 2018.


Ważne informacje dotyczące naboru

1. Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 15 maja 2018 r.;

2. W przypadku osób przystępujących do matury w 2018 r., termin złożenia świadectw dojrzałości będzie dostosowany do terminu ich przekazania dyrektorowi szkoły przez okręgową komisję egzaminacyjną.

3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

4. Przebieg postępowania rekrutacyjnego:

a) weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;

b) ustalenie punktów rekrutacyjnych;

c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej;

d) sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

5. Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

 

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz.1204), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001204

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 30);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000030

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703

 

UWAGA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa test sprawności fizycznej obejmuje następujące próby sprawnościowe:

  1. próba harwardzka;
  2. podciąganie się na drążku;
  3. bieg na 50 m;
  4. bieg na 1000 m.

 
Podkreślamy, że obecnie w procesie legislacyjnym znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który zakłada zmiany w zakresie katalogu prób sprawnościowych, stosowanych podczas testu sprawności fizycznej w ramach naboru do szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

W przypadku wejścia w życie nowego rozporządzenia test sprawności fizycznej będzie obejmował następujące próby sprawnościowe:

  1. podciąganie się na drążku;
  2. bieg po kopercie;
  3. wielostopniowy test wydolnościowy (tzw. beep test).

Postępowanie rekrutacyjne na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili organizacji postępowania. Należy więc na bieżąco śledzić wprowadzane w tym zakresie rozwiązania prawne. Informacja o powyższych zmianach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Szczegółowe informacje nt. organizacji i przebiegu postępowania rekrutacyjnego (terminy przeprowadzenia postępowania, testów sprawności fizycznej, ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych, wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne itp.)  na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2018/2019, zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie do końca stycznia 2018 r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) w godzinach pracy szkoły) udziela :

Pani Anna Paluch tel. 34 347 75 51

Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. 34 347 75 52

mł. bryg. Zbigniew Purgal tel. 34 347 73 22

mł. bryg. Jacek Gawroński tel. 34 347 73 22

Kandydacie do szkoły – śledź na bieżąco informacje zamieszczane na stronie internetowej!

 

Additional information