Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Spotkanie z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka

W dniu 17 kwietnia odwiedziliśmy młodzież z Zespołu Szkół w Krzepicach.

Spotkanie odbyło się w ramach prezentacji zawodu strażaka. Przyszli maturzyści mogli dowiedzieć się o wymaganiach jakie stawia przed nimi służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu z uczniami uczestniczył bryg. Dariusz Andryszkiewicz z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz kadeci z Kompanii I Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Bez zbędnego lania wody przedstawiliśmy młodym ludziom charakter zawodu strażaka i wskazaliśmy, co trzeba zrobić, żeby nim zostać i czym tak naprawdę się zajmuje. A było o czym mówić, bo jest to jedna z najważniejszych profesji, która postępuje zgodnie z etosem: "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".

Spotkanie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród młodzieży, odpowiedzialności, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną środowiska.

Podczas spotkania poruszono poniższe zagadnienia:

CZYM ZAJMUJE SIĘ STRAŻAK?

Pierwsze skojarzenie to oczywiście gaszenie pożarów, ale jest to jest to tylko jedno z naprawdę wielu działań, jakie podejmują strażacy. Są oni obecni przy wypadkach samochodowych, pomagają podczas powodzi, katastrof budowlanych, trzęsień ziemi. Zgoda strażaków jest potrzebna przy każdym oddaniu budynku do użytku.

Strażacy, którzy pracują na podziale bojowym (jeżdżą na akcje) pracują w trybie zmianowym: 24 godziny służby, a potem 48 godzin odpoczynku. Ci, którzy wykonują pracę w systemie codziennym pojawiają się w Komendzie od poniedziałku do piątku, na 8 godzin ale w razie potrzeby, czas służby może zostać wydłużony.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas:
walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,

 • ratownictwa technicznego,
 • ratownictwa chemicznego,
 • ratownictwa ekologicznego,
 • ratownictwa medycznego.

DO ZADAŃ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NALEŻY:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 • współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
 • realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Państwowa Straż Pożarna składa się z Komendy Głównej PSP, 16 Komend Wojewódzkich, 335 Powiatowych / Miejskich. W całej Polsce funkcjonuje 515 Jednostek Ratowniczo Gaśniczych. Oprócz tego w pięciu miejscach Polski funkcjonują szkoły pożarnicze. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, Szkoły Aspirantów w Krakowie i Poznaniu oraz Szkoła Podoficerska w Bydgoszczy. W strukturach Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje również Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

JAKIE SĄ WYMAGANIA WZGLĘDEM KANDYDATA?

Wielu chłopców ale i dziewcząt w dzieciństwie marzyło o tym by zostać strażakiem. Same chęci to nie wszystko, trzeba jeszcze spełnić kilka, dość ważnych warunków:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby,
 • posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • kandydat musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie (w przypadku naboru do szkół również maturę, bo jej wyniki oceniane są w toku rekrutacji).

JAK ZOSTAĆ STRAŻAKIEM ZAWODOWYM?

Istnieją dwie drogi, by zostać zawodowym strażakiem.
Aby zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej można obrać jedną z dwóch dróg: służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą. Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym. Są to tzw. Szkoły Aspiranckie (Częstochowa, Kraków, Poznań) oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej (oficerska) w Warszawie. Drugą możliwością jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (np. Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej do której ogłoszony jest nabór, tzw. “nabór z ulicy”).

Galeria zdjęć

Spotkanie z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka
Spotkanie z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka
Spotkanie z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka
Spotkanie z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka
Spotkanie z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka