Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie KKZ

Kształcenie aspirantów w systemie zaocznym (studium przemienne)

Program kształcenia przeznaczony jest dla strażaków pełniących służbę w:

  • jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnych realizujących bezpośrednie działania ratownicze,
  • innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotach ratowniczych na stanowiskach równorzędnych z przewidzianymi dla aspirantów w PSP.

Kandydaci kierowani do szkoły przez swoich przełożonych. Kształcenie w systemie zaocznym odbywa się na podstawie opracowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej programu i planu nauczania. Plan nauczania przedmiotów ogólnozawodowych wynosi 309 godzin zajęć teoretycznych i 391 godziny zajęć praktycznych. Nauka trwa 4 semestry, a zajęcia prowadzone są w formie pięciodniowych zjazdów.

Warunki przyjęcia na studium:

Od kandydata na technika - aspiranta Państwowej Straży Pożarnej, kształconego w systemie przemiennym wymaga się:

  • posiadania świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • ukończenia kursu kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej,
  • stanu zdrowia określonego dla osób pełniących służbę w PSP,
  • skierowania z jednostki organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej potwierdzonego przez uprawnionego przełożonego.

Wskazane jest przepracowanie minimum 2 lat w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej przed skierowaniem na studium.

Kierowany powinien posiadać:

  • aktualne badania lekarskie, o możliwościach uczestniczenia w zajęciach w ciągu trwania nauki,
  • aktualną kartę badań dla wymaganego przez organizatora uzbrojenia osobistego i sprzętu ochrony osobistej.

Dopuszcza się możliwość przyjęcia osób spoza struktur PSP, według odrębnych zasad. Na podstawie § 107 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla 33 zawodów kształconych w ponadgimnazjalnych technikach i szkołach policealnych, w których egzamin zawodowy odbędzie się po raz pierwszy w 2007 roku.

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz deklarację o przystąpieniu do egzaminu można pobrać z naszej strony.

Karta meldunkowa uczestnika KKZ

Informacje dotyczące pobytu uczestników KKZ

Regulamin hotelowy

Additional information