Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie podstawowe SPSJOP

Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka, na stanowiskach pracy przewidzianych dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej.

Uzyskane w wyniku procesu dydaktycznego przygotowanie zawodowe uprawnia do podejmowania pracy zawodowej w:

  • jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym w jednostkach ratowniczo-gaśniczych;
  • innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • Kandydat na kurs musi przedłożyć następujące dokumenty:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • skierowanie na kurs przez właściwego przełożonego, z adnotacją, iż kandydat nie posiada przeciwwskazań do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach pracy związanych z działaniami ratowniczymi;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające aktualne okresowe badanie lekarskie;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia, umożliwiający uczestnictwo w kursie;
  • potwierdzoną kopię karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Kandydat na kurs musi posiadać wyposażenie wymagane przez organizatora kursu.

Regulamin hotelowy

Additional information