Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów PSP w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyjął limit 60 miejsc
dla każdej ze szkół na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
w roku szkolnym 2024/2025.

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, iż do odwołania, dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
w roku szkolnym 2024/2025
należy przesłać w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym (np. profil zaufany)
na skrzynkę ePUAP (/cspsp_czestochowa/SkrytkaESP)
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Dopuszcza się również możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Centralna Szkoła PSP, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 CZĘSTOCHOWA
.

Dokumenty do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej należy przesłać wybierając jeden z wyżej wymienionych sposobów.

Osobiste składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji w siedzibie Centralnej Szkoły PSP
lub wysyłka ich na adres e-mail NIE będzie możliwa.


WSZELKIE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW W PROCESIE REKRUTACJI BĘDĄ NIEZWŁOCZNIE ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (cspsp.pl) W ZAKŁADCE „REKRUTACJA” – PROSIMY O JEJ STAŁE ŚLEDZENIE

 

W RAZIE POTRZEBY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ, ŻE NIEKTÓRE INFORMACJE MOGĄ ZOSTAĆ WYSŁANE DO KANDYDATA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY ePUAP LUB ADRESU E-MAIL

Informujemy, że w procesie naboru do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji opisane w dokumencie zamieszczonym poniżej.
PROSIMY KANDYDATÓW O ZAPOZNANIE SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTU:

Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2024-2025. [.pdf]

 

Ważne informacje dotyczące naboru:

 1. Do 15 maja 2024 roku należy złożyć następujące dokumenty:

  - podanie
  - ankieta
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  - dowód wpłaty

 2. W dniu stawienia się na test sprawności fizycznej do CS PSP wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (zgodnego z pkt. 13 „Proces naboru…w roku szkolnym 2024/2025” – dokument zamieszczony powyżej) potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości (wystawione nie wcześniej niż 4 czerwca 2024 roku).

  - przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego (nieobligatoryjny)

 

UWAGA!!!

DOTYCZY MATURZYSTÓW Z ROKU 2023 i WCZEŚNIEJSZYCH:

Zgodnie z pkt. 14 lit. f „Proces naboru…w roku szkolnym 2024/2025” (dokument zamieszczony powyżej) – maturzyści lat poprzednich (ubiegający się o przyjęcie do szkoły) obowiązani są dostarczyć do 15 maja 2024 roku (wraz z dokumentami zamieszczonymi w pkt 1) świadectwo dojrzałości bądź świadectwo dojrzałości z aneksem lub ich notarialnie potwierdzone kopie (świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz z jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia). Nie złożenie w/w dokumentów jest równoznaczne z niewypełnieniem kryterium naboru na rok 2024/2025.

W przypadku przystępowania do egzaminu dojrzałości również w 2024 roku kandydat składa aneks do świadectwa dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopie po uzyskaniu go z właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jednak najpóźniej w dniu 11 lipca 2024 roku do godziny 15.00 do siedziby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

DOTYCZY MATURZYSTÓW Z ROKU 2024:

W przypadku przystępowania po raz pierwszy do egzaminu dojrzałości w 2024 roku kandydat składa świadectwo dojrzałości bądź aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzone kopie po uzyskaniu ich z właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jednak najpóźniej w dniu 11 lipca 2024 roku do godziny 15.00 do siedziby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 udziela:

 1. mł. bryg. Dawid Kręciwilk tel. (34) 34-77-321
 2. mł. kpt. Maciej Szadkowski tel. (34) 34-77-321
 3. Pani Danuta Sioma tel. (34) 34-77-551
 4. Pani Jadwiga Ściebiorowska tel. (34) 34-77-551
 5. Pani Ewa Kołodziej tel. (34) 34-77-552

 

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji:

Additional information