Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem jest Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarniczej w Częstochowie.
  Dane teleadresowe: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64,
  tel. (34) 34-77-100, fax. (34)34-77-104, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (CS PSP) sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych CS PSP:
  bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz
  adres: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. (34) 34-77-617, fax. (34) 34-77-104

 3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
  W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

  Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
  • celach przetwarzania,
  • podstawach prawnych przetwarzania,
  • osobach, których dane są przetwarzane,
  • odbiorcach danych,
  • okresach przechowywania,
  zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 4. Odbiorcy danych osobowych.
  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
  a. prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  b. prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  c. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  d.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Do zadań IOD należy w szczególności:

Realizowanie zadań Inspektora ochrony danych osobowych w CS PSP w Częstochowie (IOD) poprzez:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego, funkcjonariuszy oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w CS PSP o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych;

b) doradzanie i udzielanie konsultacji Administratorowi lub SOD w kwestiach:
- zasadności przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
- realizacji praw osoby, której dane dotyczą,
- metodyki przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
- zabezpieczeń, w tym środków technicznych i organizacyjnych, stosowanych w celu minimalizowania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane podlegają ochronie,
- prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych osobowych i zgodności jej wyników z wymogami oraz podjęcia decyzji o kontynuowaniu przetwarzania, lub konieczności wdrożenia zabezpieczeń, czy ostatecznie konsultacji z organem nadzorczym;

c) monitorowanie:
- przestrzegania przepisów oraz innych obowiązujących procedur w dziedzinie ochrony danych osobowych,
- działań realizowanych przez administratora mających na celu zwiększenie świadomości ochrony danych osobowych,
- szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych, prowadzonych w CS PSP,
- przebiegu audytów prowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych;

d) udzielanie na żądanie administratora zalecenia w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania;

e) współpraca bezpośrednio z organem nadzorczym i pełnienie funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w szczególności w przypadku uprzedniej konsultacji oceny skutków.

 

Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy/w drodze do i z pracy lub wystąpieniem podejrzenia choroby zawodowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z SWD PSP

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony ppoż

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów

Additional information