Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Finansowy

 

st. bryg. mgr inż. Ewa Zalejska

Główny Księgowy

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 • sporządzanie wieloletnich planów finansowych w zakresie środków budżetowych Szkoły,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków w zakresie środków budżetowych oraz pozabudżetowych Szkoły,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie realizacji środków budżetowych oraz pozabudżetowych Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych Szkoły,
 • analiza wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowo-rozrachunkowej Szkoły,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej w zakresie wynagrodzeń pracowników, kadetów oraz z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,
 • rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń kadetów oraz z tytułu umów cywilno-prawnych zgodnie z obwiązującymi przepisami,
 • opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych Szkoły dotyczących zagadnień finansowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • sporządzanie finansowych dokumentów wewnętrznych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów,
 • kontrolowanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, wystawianie i ewidencjonowanie faktur sprzedaży własnej, rozliczenia podatku VAT,
 • obsługa bankowa i kasowa Szkoły,
 • obsługa informatycznych systemów finansowo-budżetowych,
 • rozliczenie inwentaryzacji majątku Szkoły.

Additional information