Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Podsumowanie Projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej - Budowa Potencjału Ratowniczego w Armenii - Polska Pomoc 2015

W dniach 22-27 października 2015 r. miało miejsce podsumowanie Projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej - Budowa Potencjału Ratowniczego w Armenii. Do Polski przybyła 5-osobowa delegacja przedstawicieli Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych.

Celem ich wizyty było podsumowanie przygotowania grupy poszukiwawczo-ratowniczej Armenii do certyfikacji według standardów INSARAG, która miała miejsce w dniach 2-4 września br. w Armenii.

Podsumowanie skupiło się przede wszystkim na omówieniu najważniejszych uwag i rekomendacji, jakie Grupa z Armenii otrzymała od międzynarodowego zespołu oceny, a także wypracowanie kierunków rozwoju Grupy na najbliższe lata. Ponadto podsumowano wszystkie działania, jakie odbyły się w ramach Projektu w roku bieżącym.

W dniach 28.06.-03.07.2015 przeprowadzono 3 etapy szkoleń w ramach projektu, w których wzięło udział 15 ratowników z Armenii. Celem nadrzędnym projektu jest budowa profesjonalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Armenii i uzyskanie gotowości do prowadzenia działań poza granicami kraju zgodnie ze standardami INSARAG. Otrzymanie certyfikatu ONZ było zwieńczeniem całego cyklu przygotowań i potwierdziło odpowiedni poziom gotowości grupy z Armenii do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

W dniach 12.06.2015-15.06.2015 przeprowadzono pierwsze szkolenie ratowników z Armenii natomiast w terminie 28.06.2015 - 03.07.2015 kolejne, z 5 zaplanowanych na bieżący rok w ramach projektu „Budowanie potencjału grup poszukiwawczo - ratowniczych w Armenii" z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zajęcia prowadzone są przez polskich specjalistów, pracowników Komendy Głównej PSP , członków grup poszukiwawczo - ratowniczych działających w ramach INSARAGu, którzy niejednokrotnie brali udział w akcjach humanitarnych na całym świecie. Celem projektu jest zbudowanie profesjonalnej grupy poszukiwawczo - ratowniczej Armenii i przygotowanie jej do ćwiczenia certyfikującego zgodnie ze standardami INSARAG.

Posiadanie certyfikatu ONZ przez grupę potwierdza wysoki poziom przygotowania grupy ratowniczej do prowadzenia działań poszukiwawczo - ratowniczych. Strona polska, którą reprezentuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, została oficjalnie zaproszona przez partnera z Armenii, Ministerstwo Administracji Terytorialnej i Sytuacji Nadzwyczajnych do pełnienia roli mentora ormiańskiej grupy poszukiwawczo - ratowniczej w przygotowaniach do ćwiczenia certyfikacyjnego zgodnie z metodyką INSARAG. Niniejszy projekt rozpoczęto w 2014 roku. Planowane szkolenia wynikają z potrzeb grupy ormiańskiej lub są efektem raportów podsumowujących dotychczasowy cykl przygotowań grupy USAR Armenia do certyfikacji INSARAG.

Budowa potencjału grup poszukiwawczo - ratowniczych Armenii - Polska Pomoc 2014

W dniach od 12 do 17 kwietnia 2014r. realizowane jest się szkolenie: „Budowa potencjału grup poszukiwawczo - ratowniczych Armenii” dla ratowników z Republiki Armenii.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na czele z Komendantem st. bryg. dr inż. Markiem Chmielem konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z wielu krajów m.in. z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji.

Dzięki takiej wspólnej wymianie doświadczeń stale podnoszony jest standard szkoleń realizowanych w częstochowskiej szkole.

Szkolenie dla naszych gości z Armenii w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane jest przez Komendę Główną PSP w ramach projektu: Polska Pomoc 2014 i jest jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Nasi goście z Armenii są pod ogromnym wrażeniem jakim sprzętem dysponuje polska Straż Pożarna, jak wszechstronnie wykształceni są nasi ratownicy oraz jaką bazę szkoleniową posiada Centralna Szkoła.

Zajęcia prowadzone są przez polskich specjalistów, pracowników Komendy Głównej PSP oraz członków grup poszukiwawczo - ratowniczych działających w ramach INSARAGu, którzy niejednokrotnie brali udział w akcjach humanitarnych na całym świecie. Ratownicy z Armenii uczestniczyli także jako obserwatorzy na ćwiczeniach IER 2014 w Żaganiu. W ramach projektu ratownicy zostali kompleksowo przeszkoleni w zakresie działań grup poszukiwawczo - ratowniczych.

Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych.

Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. Jednak realizacja projektu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z polską kulturą. Ratownicy z Armenii zwiedzili klasztor Jasna Góra oraz zapoznali się z zabytkami Jury Krakowsko - Częstochowskiej.

Szkolenie strażaków z Afganistanu tura II - Polska Pomoc 2013

W dniu 17 czerwca 2013r. miało miejsce rozpoczęcie szkolenia dla 19 strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel.

W uroczystości otwarcia brał udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz oraz naczelnicy i wykładowcy, którzy będą prowadzić zajęcia podczas szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował między innymi:

- organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce,

- zadania i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo

- Gaśniczego,

- kwalifikowaną pierwszą pomoc,

- bezpieczeństwo pożarowe budynków,

- sprzęt ochrony dróg oddechowych,

- sprzęt i armaturę wodno – pianową,

- taktykę gaszenia pożarów wewnętrznych,

- sprzęt ratowniczy hydrauliczny i pneumatyczny.

Dobór tematów został określony na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez partnerów. Zajęcia będą prowadzone na poligonie szkolnym, w dobrze wyposażonych salach wykładowych z zapleczem logistycznym oraz sali ratownictwa medycznego.

Strażacy z Islamskiej Republiki Afganistanu reprezentują:

- Komendę Główną Straży Pożarnej w Kabulu,

- Piony logistyczy i prewencji Straży Pożarnej w Kabulu,

- Jednostki Ratownicze Straży Pożarnej w Kabulu.

Grupie przewodniczy Bige Gh. Naqshband.

Oprócz zajęć programowych dla afgańskich strażaków przewidziano także program kulturalny, mający na celu zaprezentowanie tradycji i historii Polski. W ramach tego programu uczestnicy zwiedzą między innymi:

- Kraków,

- Jurę Krakowsko - Częstochowską,

- Katowice,

- Klasztor na Jasnej Górze.

Projekt „Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo - gaśniczej i prewencji” jest elementem wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szkolenie strażaków z Ukrainy tura II - Polska Pomoc 2013

W dniach od 8 do 19 kwietnia 2013r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 20 przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy na czele z: Pułkownikiem Anatoliem Poliushkevyczem - Komendantem Zarządu Głównego Obrony Cywilnej w Obwodzie Rówieńskim, Pułkownikiem Mykolą Kozlovskyim – V-ce Rektorem Szkoły Straży w Winnicy, Pułkownikiem Anatoliem Popovem – Dowódcą Jednostki Awaryjno – Ratowniczej w Sewastopolu.

St. bryg. mgr inż. Marek Chmiel Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki wspólnym szkoleniom stale podnoszony jest poziom zajęć dydaktycznych w częstochowskiej szkole. Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Ukrainy zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i ekologicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach przez kadrę CS PSP .

Wspólne ćwiczenia naszych gości z Ukrainy z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach. Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Ukrainy, a tym samym pozwoliło na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Realizowany projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy, w ramach której przeszkolono ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego.

Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii i Afganistanu.

Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z pułkownikiem Romanem Ratusznym – Prorektorem Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia podpisali listy intencyjne dotyczące dalszego szkolenia i wymiany kadetów z częstochowskiej i lwowskiej szkoły pożarniczej.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

 • Zastosowanie sprzętu medycznego działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • Parametry fizykochemiczne, toksyczne, pożarowe i wybuchowe niebezpiecznych zawiązków chemicznych,
 • Rozpoznawanie zagrożeń- oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • Rozpoznawanie zagrożeń- sprzęt kontrolno- pomiarowy oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym. Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
 • Sprzęt uszczelniający, armatura pompowa, zbiorniki do gromadzenia materiałów niebezpiecznych,
 • Alarmowanie, ostrzeganie i ewakuacja przy zdarzeniach zawiązanych z rozprzestrzeniającą się toksyczną chmurą,
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych stosowany w ratownictwie chemicznym,
 • Zasady doboru i przygotowania ratowników do działań w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.
 • Ćwiczenia w komorze dymowej,
 • Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
 • Zagrożenia chemiczne w czasie imprez masowych- źródła, przyczyny i skutki ich występowania, oddziaływanie niebezpiecznych związków chemicznych na organizmy żywe i środowisko,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym- praca w ubraniach gazoszczelnych,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym- ćwiczenia zgrywające,
 • Organizacja grupy specjalistycznej ratownictwa chemicznego,
 • Organizacja dekontaminacji wstępnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
 • Organizacja dekontaminacji ostatecznej. Współdziałanie KDR z innymi służbami podczas dekontaminacji,
 • Budowa zestawu namiotów do dekontaminacji ostatecznej,
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • Prowadzenie dekontaminacji przez zespoły ratownicze- ćwiczenia poligonowe.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych.

Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012 - 2015”, które Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa.

Ratownicy z Ukrainy wrócą do swojego kraju z m.in.:

 • ubraniami i obuwiem specjalnym,
 • zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,
 • zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,
 • ubraniami gazoszczelnymi,
 • maskami z filtropochłaniaczami,
 • zestawami pneumatycznymi.

W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa. Nasi goście odwiedzili również Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

W trakcie zakończenia szkolenia Komendant CS PSP st. bryg. Marek Chmiel powiedział: „Podczas prowadzenia zajęć nasi wykładowcy przedstawili Wam praktyczne umiejętności dotyczące zasad nowoczesnego ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Z perspektywy tych dziesięciu dni szkolenia utwierdziłem się w przekonaniu, że to, co robimy ma głęboki sens. Poznałem wiele ciekawych osób. Nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń, a także pojawiły się nowe pomysły na organizowanie kolejnych ciekawych szkoleń. Niezwykła atmosfera, jaka panowała podczas każdego dnia, serdeczność wszystkich stron sprawiła, że z ochotą i radością podejmiemy się kolejnych zadań w ramach partnerstwa wschodniego”.

Wart podkreślenia jest fakt wyjątkowego wykładu dotyczącego katastrofy w Czarnobylu, który miał miejsce 17 kwietnia 2013 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie . Był on możliwy dzięki naszemu szczególnemu gościowi z Ukrainy - Panu pułkownikowi Anatolii Poliushkevych, który po katastrofie w Czarnobylu przez 100 dni brał udział w akcji ratowniczej.

W promieniu 30 km od uszkodzonego reaktora została wyznaczona specjalna strefa bezpieczeństwa, gdzie nasz gość wraz z innymi ratownikami pełnił niebezpieczną służbę dbając o zabezpieczenie terenu i ratowanie tego co jeszcze było możliwe.

Anatolii Poliushkevych jest autorem kilku artykułów w państwowym czasopiśmie „Pożarne bezpieczeństwo” i w wojewódzkiej gazecie „MNS-info”. Temat katastrofy Czarnobylskiej ze względu na bezpośrednie uczestnictwo zawsze był dla niego bliski i dlatego chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Wykład dotyczył katastrofy mającej miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu, w którym w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych.

Pan pułkownik podzielił się z licznie zebranymi słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami oraz wyciągniętymi wnioskami po katastrofie. Była to największa w historii energetyki jądrowej katastrofa przemysłowa XX wieku. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125000 do 146000 km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

Licznie zebrana kadra CS PSP , kadeci oraz kursanci z uwagą wysłuchali wykładu na koniec nagradzając go gromkimi brawami.

W trakcie trwania szkolenia ratownicy z Ukrainy spotkali się z:

 • Panem generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem – Komendantem Głównym PSP,
 • Panem nadbryg. Markiem Rączką – Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP,
 • Panem st. bryg. Zbigniewem Hibnerem – Komendantem Miejskim PSP w Częstochowie,
 • Panem ppłk. Krzysztofem Tarapaczem – Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie,
 • Panem mł. inspektorem Arturem Bednarkiem – Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie,
 • Panem płk. Stanisławem Słyżem – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP:

 • bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
 • bryg. Roman Klecha – Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
 • mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
 • mł. bryg. Tomasz Zasępa- Sprzęt Ochrony Dróg Oddechowych,
 • st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • st. kpt. Artur Ankowski - Taktyka Działań Ratowniczych - Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
 • st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
 • st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
 • st. kpt. Wiesław Jagusiak – Ćwiczenia w komorze dymowej,
 • st. kpt. Łukasz Konieczny – Wyposażenie Techniczne,
 • kpt. Paweł Penar – Ratownictwo Medyczne.

Szkolenie strażaków z Mołdawii tura II - Polska Pomoc 2013

W dniach od 18 marca do 28 marca 2013 r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 10 ratowników Straży Pożarnej z Mołdawii. Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki takim wspólnym szkoleniom stale podnoszony jest poziom zajęć dydaktycznych w częstochowskiej szkole.

Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „ROZPOZNAWANIE i LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ w CZASIE POŻARÓW, RATOWNICTWA CHEMICZNEGO i TECHNICZNEGO” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach, przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych. Wspólne ćwiczenia naszych gości z Mołdawii z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach.

Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Mołdawii, a tym samym pozwoliło na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. Realizowany projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy, w ramach której przeszkolono ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego.

Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii i Afganistanu.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

 • Rozpoznawanie zagrożeń - oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym,
 • Sprzęt do ograniczania rozlewów olejowych,
 • Kierowanie działaniami ratowniczymi, koordynacja działań, współdziałanie z mediami,
 • Ratownictwo po wypadkach budowlanych, poszukiwanie zaginionych,
 • Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
 • Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania.
 • Taktyka w ratownictwie ekologicznym,
 • Rozpoznawanie zagrożeń - sprzęt kontrolno – pomiarowy do oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
 • Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
 • Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
 • Podział środków gaśniczych i ich działanie. Podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Gaszenie pożarów substancji szczególnie niebezpiecznych i innych,
 • Stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, proszkowe, gazowe, aerozolowe,
 • Temperatura pracy urządzeń elektrycznych. Przyczyny występowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych.
 • Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych – zagadnienia prawne,
 • Statystyki przyczyn pożarów w Polsce,
 • Przykłady pożarów spowodowanych zjawiskami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
 • Badanie: przewodów i kabli elektrycznych w warunkach przeciążenia, połączeń styków w urządzeniach i aparatach elektrycznych,
 • Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów ciężarowych,
 • Awaryjne podnoszenie samochodów ciężarowych.
 • Analiza wybranych zdarzeń,
 • Zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych.

Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012-2015”, który Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa.

Ratownicy z Mołdawii wrócą do swojego kraju z m.in.:

 • ubraniami i obuwiem specjalnym,
 • detektorem wielogazowym,
 • zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,
 • ubraniami gazoszczelnymi,
 • maskami z filtropochłaniaczami,
 • zestawami do dekontaminacji.

W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa. Nasi goście odwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

W trakcie zakończenia szkolenia Komendant CS PSP st. bryg. Marek Chmiel powiedział:

„Podczas prowadzenia zajęć nasi wykładowcy starali się przedstawić Wam praktyczne umiejętności dotyczące zasad nowoczesnego ratownictwa chemicznego i technicznego. Z perspektywy tych dziesięciu dni szkolenia utwierdziłem się w przekonaniu, że to, co robimy ma głęboki sens. Poznałem wiele ciekawych osób. Nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń, a także pojawiły się nowe pomysły na organizowanie kolejnych ciekawych szkoleń. Niezwykła atmosfera, jaka panowała podczas każdego dnia, serdeczność wszystkich stron sprawiła, że z ochotą i radością podejmiemy się kolejnych zadań w ramach partnerstwa wschodniego”.

Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z podpułkownikiem Ruszyka Witalij Ivanowiczem – dowódcą delegacji strażaków z Mołdawii, zadeklarowali chęć i potrzebę dalszej współpracy.

W trakcie trwania szkolenia ratownicy z Mołdawii spotkali się z:

 • Panem nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP,
 • Panem nadbryg. Markiem Rączką – Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP,
 • Panem ppłk. Krzysztofem Tarapaczem – Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie,
 • Panem nadkom. Sławomirem Litwinem – Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie,
 • Panem płk. Stanisławem Słyżem – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP oraz wykładowcy zewnętrzni:

 • bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
 • mł. bryg. Wiesław Werner - Z-ca Dowódcy JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
 • mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
 • st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
 • st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
 • st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
 • kpt. Paweł Penar – Ratownictwo Medyczne,
 • kpt. Dawid Kręciwilk – Środki Gaśnicze, Adrian Barasiński – Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
 • bryg. Jacek Antos- Stałe Urządzania Gaśnicze,
 • bryg. Dariusz Kleszcz – Dowódca JRG Dąbrowa Górnicza – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego,
 • st. kpt. Artur Baszczyński - Specjalista w zakresie katastrof budowlanych – KW PSP Łódź,
 • asp. sztab. Krzysztof Siwicki z Chemicznej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach.

Szkolenie strażaków z Ukrainy tura I - Polska Pomoc 2012

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna realizację projektu pt. „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych”. Projekt jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015 wdrażanego przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt będzie realizowany modułowo, w każdym z dwóch modułów zostanie przeszkolonych 20 przedstawicieli ukraińskiej straży pożarnej z Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

Szkolenia odbędą się od 3 do 14 września 2012 roku oraz od 8 do 19 kwietnia 2013 roku.

W dniach od 3 do 13 września 2012 r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 20 ratowników z Ukrainy reprezentujących Lwowski Państwowy Uniwersytet Ochrony Życia. Było to kolejne z zaplanowanego cyklu szkoleń w ramach programu Polskiej Pomocy - finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. „ Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych ”.

Projekt zrealizowany w Centralnej Szkole PSP, przyczynił się do wzrostu kompetencji służb publicznych Ukrainy, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań , poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. Zakres szkolenia został uzgodniony z partnerem z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Zajęcia prowadzone były na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach.

Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy w ramach której przeszkolono po 30 ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

 • parametry fizykochemiczne, toksyczne , pożarowe i wybuchowe niebezpiecznych związków chemicznych,
 • zagrożenia chemiczne w czasie imprez masowych,
 • rozpoznawanie zagrożeń – oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • taktyka w ratownictwie chemicznym,
 • sprzęt uszczelniający, armatura pompowa,
 • odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
 • alarmowanie, ostrzeganie i ewakuacja przy zdarzeniach związanych z rozprzestrzeniającą się chmurą toksyczną,
 • ćwiczenia w komorze dymowej,
 • organizacja dekontaminacji wstępnej w KSRG,
 • organizacja dekontaminacji ostatecznej,
 • budowa zestawu namiotów do dekontaminacji ostatecznej,
 • zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Projekt „Polska Pomoc 2012”, którą Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa. Ratownicy z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ochrony Życia wrócą do kraju z następującym wyposażeniem:

 • ubraniami i obuwiem specjalnym,
 • zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,
 • pompą do substancji niebezpiecznych,
 • pneumatycznym zestawem ratowniczym,
 • zestawem hydraulicznym do ratownictwa technicznego,
 • zestawami dekontaminacyjnymi.

Uczestnicy szkolenia oprócz zajęć w CS PSP mieli okazję zapoznania się z funkcjonowaniem chemicznej jednostki ratowniczo – gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach Specyfikę tej jednostki przybliżył asp. sztab. Krzysztof Siwicki.

Odwiedzenie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, który był jedną z aren EURO 2012 pozwoliło z kolei poznać zasady funkcjonowania i wyposażenie stadionu. W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa, a także Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Nasi goście odwiedzili też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Swoją obecnością szkolenie zaszczycili m.in.:

 • Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy,
 • nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Marek Chmiel – Komendant CS PSP w Częstochowie,
 • płk Docent Borys Bolibruch – Dziekana Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia,
 • płk dr Olga Menszikova, wykładowca Ochrony Ludności,
 • dr Roman Jaworski, odpowiedzialny za medycynę katastrof,
 • docent Oksana Powstyn,
 • płk Stanisław Słyż – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy,
 • st. bryg. Zbigniew Hibner - Komendant Miejski PSP w Częstochowie.

Delegacji Ukraińskiej przewodniczył płk Borys Bolibruch - Dziekan Wydziału Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ochrony Życia w Lwowie .

Na ciekawostkę zasługuje fakt , że wśród osób biorących udział w szkoleniu znalazły się 4 kobiety .

W trakcie szkolenia strażacy z Polski i Ukrainy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat różnic w ratownictwie w ich krajach. Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP: bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania, bryg. Roman Klecha - Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych, mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne, mł. bryg. Tomasz Zasępa - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne, st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - ratownictwo chemiczno – ekologiczne, st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń, st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne

Szkolenie strażaków z Mołdawii tura I - Polska Pomoc 2012

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna realizację projektu pt. „Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego – szkolenia dla strażaków z Mołdawii”. Projekt jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015 wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Projekt będzie realizowany modułowo, w każdym z dwóch modułów zostanie przeszkolonych 10 przedstawicieli mołdawskiej straży pożarnej. Uczestnicy szkolenia zostaną wytypowani przez Służbę Obrony Cywilnej i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawskiej. Szkolenia odbędą się od 24 września do 5 października 2012 roku oraz od 18 do 29 marca 2013 roku. W dniach od 24 września do 05 października 2012r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 10 przedstawicieli Straży Pożarnej z Mołdawii. St. bryg. mgr inż. Marek Chmiel Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną z strażakami m.in. z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki takim wspólnym warsztatom stale podnoszony jest poziom szkoleń realizowanych w dynamicznie rozwijającej się częstochowskiej szkole. Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „ROZPOZNAWANIE i LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ w CZASIE POŻARÓW, RATOWNICTWA CHEMICZNEGO i TECHNICZNEGO” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych. Wspólne ćwiczenia naszych gości z Mołdawii z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach. W trakcie warsztatów strażacy z Polski i Mołdawii mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat różnic w ratownictwie w ich krajach. Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Mołdawii, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań , poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy w ramach której przeszkolono ratowników między innymi z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii. Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

 • Rozpoznawanie zagrożeń- oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym,
 • Sprzęt do ograniczania rozlewów olejowych,
 • Kierowanie działaniami ratowniczymi, koordynacja działań, współdziałanie z mediami,
 • Ratownictwo po wypadkach budowlanych, poszukiwanie zaginionych,
 • Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
 • Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania,
 • Taktyka w ratownictwie ekologicznym,
 • Rozpoznawanie zagrożeń- sprzęt kontrolno – pomiarowy do oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
 • Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
 • Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
 • Podział środków gaśniczych i ich działanie,
 • Podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Gaszenie przykładowych pożarów: substancji szczególnie niebezpiecznych i innych,
 • Stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, proszkowe, gazowe, aerozolowe,
 • Temperatura pracy urządzeń elektrycznych,
 • Przyczyny występowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych,
 • Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych – zagadnienia prawne,
 • Statystyki przyczyn pożarów w Polsce. Przykłady pożarów spowodowanych zjawiskami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
 • Badanie: przewodów i kabli elektrycznych w warunkach przeciążenia, połączeń styków w urządzeniach i aparatach elektrycznych,
 • Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów ciężarowych,
 • Awaryjne podnoszenie samochodów ciężarowych,
 • Analiza wybranych zdarzeń,
 • Zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych. Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012”, który Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa.

Ratownicy z Mołdawii wrócą do swojego kraju z m.in.:

 • ubraniami i obuwiem specjalnym,
 • zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,
 • detektorem wielogazowym,
 • zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,
 • ubraniami gazoszczelnymi,
 • maskami z filtropochłaniaczami.

Uczestnicy szkolenia oprócz zajęć w CS PSP mieli okazję zapoznania się z funkcjonowaniem KM PSP w Dąbrowie Górniczej. W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa, a także Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Nasi goście odwiedzili też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z pułkownikiem Valerim Vładimirem Cerga – dowódcą delegacji strażaków z Mołdawii zadeklarowali chęć i potrzebę dalszej współpracy.

Swoją obecnością szkolenie zaszczycili m.in.:

 • Pani Anita Kołodyńska - przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • st. bryg. Zbigniew Hibner - Komendant Miejski PSP w Częstochowie,
 • mł. insp. Artur Bednarek Komendant Miejski Policji w Częstochowie,
 • ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie,
 • płk Stanisław Słyż – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy,
 • płk Valeriu Vładimir Cerga – dowódca delegacji strażaków z Mołdawii,

Na zakończeniu byli również obecni strażacy z Tarnopola z Ukrainy wraz z st. bryg. Winicjuszem Jarczykiem z KW PSP Katowice, który był opiekunem grupy.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP:

 • bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
 • bryg. Roman Klecha - Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
 • mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
 • st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
 • st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - zagrożenia w sieciach elektrycznych,
 • st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
 • kpt. Paweł Penar – Ratownictwo medyczne,
 • kpt. Dawid Kręciwilk – Środki gaśnicze,
 • Adrian Barasiński – Zagrożenia w sieciach elektrycznych,
 • Mariusz Basiak - Stałe urządzania gaśnicze,
 • bryg. Dariusz Kleszcz – Dowódca JRG Dąbrowa Górnicza – specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego,
 • st. kpt. Artur Baszczyński - Specjalista w zakresie katastrof budowlanych – KW PSP Łód,
 • asp. sztab. Krzysztof Siwicki z chemicznej jednostki ratowniczo – gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach.

Szkolenie strażaków z Afganistanu tura I - Polska Pomoc 2012

W dniach od 3 do 16 grudnia 2012 r. odbyło się „Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo - gaśniczej i prewencji” dla strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na czele z Komendantem st. bryg. mgr inż. Markiem Chmielem konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z wielu krajów m.in. z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki takiej wspólnej wymianie doświadczeń stale podnoszony jest standard szkoleń realizowanych w częstochowskiej szkole.

Szkolenie dla naszych gości z Afganistanu w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: POLSKA POMOC 2012 i jest jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Bariera językowa jak i kulturowa nie była w stanie przeszkodzić ratownikom z Polski i Afganistanu w wymianie doświadczeń, realizowaniu wspólnych ćwiczeń, a także nawiązaniu nowych przyjaźni. Kolejny raz okazało się, że ratownictwo nie zna granic. Nasi goście z Afganistanu byli pod ogromnym wrażeniem jakim sprzętem dysponuje polska Straż Pożarna, jak wszechstronnie wykształceni są nasi ratownicy oraz jaką bazę szkoleniową posiada Centralna Szkoła.

Kulminacyjnym punktem szkolenia były wspólne ćwiczenia polskich i afgańskich strażaków. W trudnych zimowych warunkach atmosferycznych realizowane były dwa założenia:

 • pożar samochodu osobowego,
 • zderzenie samochodu osobowego z płonącą cysterną kolejową.

Współdziałanie ratowników należy dobrze ocenić, a wyciągnięte wnioski są bezcennym materiałem dla realizacji kolejnych międzynarodowych szkoleń. Nieprzerwane działania wojenne od 30 lat, jakie trwają w Islamskiej Republice Afganistanu narażają pracę tamtejszych strażaków na ekstremalne sytuacje. Ten fakt był bardzo często podkreślany przez mjr. Hamdullaha Sohrabiego – szefa grupy strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu, który to dziękował za dotychczasową pomoc polskich strażaków, żołnierzy, wolontariuszy służących w Afganistanie.

W ramach projektu ratownicy zostali przeszkoleni z zakresu: organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zadań i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego , kwalifikowanej pierwszej pomocy, bezpieczeństwa pożarowego budynków , sprzętu ochrony dróg oddechowych sprzętu i armatury wodno – pianowej , taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, ratowniczego sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego.

Poznali ponadto zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Polsce, który jest jednym z najbardziej uznawanych na arenie międzynarodowej. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi następujące zagadnienia :

 • Szkolenie z zakresu BHP, - Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce,
 • Zadania i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,
 • Zadania Państwowej Straży Pożarnej, - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
 • Zestawy PSP R1 i R2, - Bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • Przeciwpożarowe wymagania dla obiektów budowlanych,
 • Systemy zabezpieczeń budynków,
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych – komora dymowa,
 • Sprzęt i armatura wodna i pianowa,
 • Rozwinięcia bojowe z użyciem sprzętu i armatury wodnej i pianowej komora rozgorzeniowa,
 • Taktyka gaszenia pożarów wewnętrznych oraz pożarów lasów,
 • Ćwiczenia z gaszenia pożarów wewnętrznych,
 • Sprzęt ratowniczy hydrauliczny i pneumatyczny,
 • Taktyka ratownicza w czasie działań drogowych,
 • Prezentacja funkcjonowania jednostki ratowniczo–gaśniczej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

Projekt zrealizowany w Centralnej Szkole PSP, przyczyni się do wzrostu kompetencji służb publicznych w Afganistanie, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia.

Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych. Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów.

Projekt „Polska Pomoc 2012”, którą Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa. Ratownicy z Afganistanu otrzymają następujące wyposażenie techniczne:

 • zestawy ratownictwa medycznego PSP R1,
 • zestaw pneumatyczny wysokiego i niskiego ciśnienia,
 • zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogoweg,
 • ubrania specjalne.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Prezydentowi Miasta Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi oraz Pani Barbarze Mizerze - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dzięki którym przekazano dziesiątki pluszaków, zabawek, gier oraz nową, ciepłą odzież dla Afgańczyków.

Szkolenie zaszczycili swoją obecnością zaszczytni goście m.in.:

 • Pan Salim Zabardast – Konsul Islamskiej Republiki Afganistanu w Polsce,
 • Pan mjr. Hamdullah Sohrabi – szef grupy strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu,
 • Pan gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski – były Komendant Główny PSP oraz Komendant Centralnej Szkoły PSP,
 • Pan st. bryg. Stanisław Sulenta – Doradca Komendanta Głównego PSP,
 • Pan mł. bryg. Krzysztof Pietrasik – Naczelnik Wydziału Współpracy Dwustronnej w Biurze Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej PSP,
 • Pan ppłk. Dariusz Siwek – Dyrektor ABW Delegatury w Katowicach,
 • Pan płk. Roman Łubiński – Z-ca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Pan Jerzy Kuban – Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Częstochowie,
 • Pan mł. insp. Artur Bednarek – Komendant Miejski Policji w Częstochowie,
 • Pan ppłk. dypl. Krzysztof Tarapacz – Komendant WKU w Częstochowie.

Zajęcia podczas szkolenia prowadzili następujący wykładowcy:

 • mł. bryg. Aleksandra Kaczmarzyk – Organizacja Ohrony p.poż. w Polsce,
 • bryg. Roman Klecha - Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
 • bryg. Tomasz Siemiętowski - Taktyka Działań Gaśniczych,
 • mł. bryg. Krzysztof Pielka - Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków,
 • st. kpt. Łukasz Konieczny – Wyposażenie Techniczne,
 • st. kpt. Artur Szymanek - Taktyka Działań Gaśniczych,
 • st. kpt. Piotr Placek - Szkolenie z zakresu BHP,
 • st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
 • kpt. Paweł Penar - Ratownictwo Medyczne,
 • mł. kpt. Piotr Ujma - Wyposażenie Techniczne,
 • mł. kpt. Kamil Piotrowski - Taktyka Działań Gaśniczych,
 • str. Mariusz Basiak – Rozpoznawanie Zagrożeń,
 • oraz kadra Szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym - Polska Pomoc 2011

Projekt jest współfinansowany z środków budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc Rozwojowa 2011”.

Uzyskane dofinansowanie stanowi 95% kosztów projektu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy edycje szkolenia dla ratowników z Gruzji i Ukrainy. Uczestnicy szkolenia otrzymają ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1.

Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów oraz promowanie polskiej historii, tradycji i kultury. Rozpoczęcie I tury szkoleń realizowanych w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011.

W dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz. 17.00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie I tury szkoleń realizowanych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011 współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt „ Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym – transfer wiedzy poprzez organizację specjalistycznych staży dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej „ przeznaczony jest dla ratowników z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności oraz ratowników delegowanych przez Biuro do Spraw Zarządzania Sytuacjami Niebezpiecznymi Urzędu Miasta Tbilisi .

Uroczystość rozpoczęcia swoją obecnością zaszczycili znamienici goście :

 • Stanisław Dąbrowa - I v-ce wojewoda śląski,
 • Witalij Maksymenko - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie,
 • Georgi Czartolani - I sekretarz Ambasady Gruzji,
 • Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochow,
 • nadbryg. Piotr Kwiatkowski - Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie,
 • gen. brygadier Teofil Jankowski - były Komendant Główny PSP oraz były Komendant CS PSP,
 • mł. bryg. Jacek Borowski - Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP w Warszawie,
 • mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP w Warszawie,
 • st. bryg. Jeremi Szczygłowski - Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach,
 • wykładowcy oraz naczelnicy wydziałów CS PSP w Częstochowie.

Uroczystość rozpoczął Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Marek Chmiel serdecznie witając zaproszonych gości , szczególnie delegacje z Gruzji i Ukrainy.

Komendant zwrócił uwagę , że jednym z elementów projektu poza przekazaniem wiedzy z zakresu ratownictwa technicznego , drogowego oraz medycznego będzie zacieśnienie współpracy międzynarodowej dotyczącej służb ratowniczych , wspierania i promowania współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów oraz promocja polskiej historii , tradycji i kultury.

Następnie nastąpiło przedstawienie wykładowców i instruktorów , którzy będą prowadzili zajęcia w czasie trwania szkolenia, zaprezentowano film o szkole oraz głos zabrali goście biorący udział w uroczystości.

Na zakończenie krótki pokaz muzyczny zademonstrowała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie. Po części oficjalnej rozpoczęcia projektu uczestnikom szkolenia przekazano ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP – R 1, które zostały zakupione w ramach projektu i z których to będą korzystali przez cały czas trwania szkolenia .

Następnie Komendant Szkoły st. bryg. Marek Chmiel zaprosił gości do zwiedzenia szkoły w trakcie którego pokazał nowy budynek dydaktyczno – koszarowy .

Rozpoczęcie I tury szkoleń - Polska Pomoc 2011

W dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz. 17.00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie I tury szkoleń realizowanych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011 współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych .Projekt „ Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym – transfer wiedzy poprzez organizację specjalistycznych staży dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej „ przeznaczony jest dla ratowników z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności oraz ratowników delegowanych przez Biuro do Spraw Zarządzania Sytuacjami Niebezpiecznymi Urzędu Miasta Tbilisi.

Uroczystość rozpoczęcia swoją obecnością zaszczycili znamienici goście :

 • Stanisław Dąbrowa - I v-ce wojewoda śląski,
 • Witalij Maksymenko - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie,
 • Georgi Czartolani - I sekretarz Ambasady Gruzji,
 • Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy,
 • nadbryg. Piotr Kwiatkowski - Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie,
 • gen. brygadier Teofil Jankowski - były Komendant Główny PSP oraz były Komendant CS PSP,
 • mł. bryg. Jacek Borowski - Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP w Warszawi,
 • mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP w Warszawie,
 • st. bryg. Jeremi Szczygłowski - Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicac,
 • wykładowcy oraz naczelnicy wydziałów CS PSP w Częstochowie.

Uroczystość rozpoczął Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Marek Chmiel serdecznie witając zaproszonych gości , szczególnie delegacje z Gruzji i Ukrainy.

Komendant zwrócił uwagę , że jednym z elementów projektu poza przekazaniem wiedzy z zakresu ratownictwa technicznego , drogowego oraz medycznego będzie zacieśnienie współpracy międzynarodowej dotyczącej służb ratowniczych , wspierania i promowania współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów oraz promocja polskiej historii , tradycji i kultury.Następnie nastąpiło przedstawienie wykładowców i instruktorów , którzy będą prowadzili zajęcia w czasie trwania szkolenia , zaprezentowano film o szkole oraz głos zabrali goście biorący udział w uroczystości .

Na zakończenie krótki pokaz muzyczny zademonstrowała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie .

Po części oficjalnej rozpoczęcia projektu uczestnikom szkolenia przekazano ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP – R 1 , które zostały zakupione w ramach projektu i z których to będą korzystali przez cały czas trwania szkolenia.

Szkolenie dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej - Polska Pomoc 2011

W dniach 22.08.2011-25.08.2011 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się pierwsze z trzech szkoleń dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej.

Szkolenie obyło się w ramach realizacji projektu pt: „Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym - transfer wiedzy poprzez organizację specjalistycznych staży dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej”.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy rozwojowej 2011.

W pierwszej turze szkoleń wzięło udział 10 ratowników z Ukrainy (Lwowski Państwowy Uniwersytet Ochrony Życia) oraz 10 ratowników z Gruzji (Tbilisi).

Zakres tematyczny zajęć obejmował następujące zagadnienia:

1. Organizacja ratownictwa technicznego w Państwowej Straży Pożarnej,

2. Szkolenie z zakresu BHP.

3. Sprzęt wykorzystywany w działaniach z zakresu ratownictwa technicznego:

 • ratownicze urządzenia hydrauliczne,
 • sprzęt pneumatyczny,
 • wyciągarki i żurawie.

4. Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów osobowych: zagrożenia występujące w transporcie drogowym, zabezpieczenia miejsca wypadku, stabilizacja pojazdów, sposoby dostępu do osób uwięzionych.

5. Prezentacja specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego: organizacja, sprzęt w dyspozycji, zakres zadań. 

6. Zdarzenia o charakterze masowym: organizacja działań medycznych, segregacja poszkodowanych i udzielanie pierwszej pomocy. Integralną częścią szkolenia były ćwiczenia zgrywające z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego.

W założonym scenariuszu zdarzenia upozorowano m.in wypadek autobusu komunikacji miejskiej z dużą liczbą poszkodowanych, wypadek cysterny samochodowej z busem.

Zadaniem uczestników było uwolnienie osób uwięzionych w pojazdach oraz udzielenie pomocy poszkodowanym. Równie interesujące ćwiczenia związane były z awaryjnym podnoszeniem cysterny samochodowej oraz autobusu komunikacji miejskiej.

Ćwiczenia praktyczne realizowane były na szkolnym poligonie pod nadzorem pracowników Wydziału Nauczania, Wydziału Poligonu, Wydziału Doskonalenia Pedagogicznego oraz Szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej CS PSP.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których oceniali poziom merytoryczny oraz organizację zajęć dydaktycznych.

W ramach realizacji projektu uczestnikom szkolenia przekazano ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP – R 1.

Additional information